dijous, 12 de març del 2009

Manifest d'ADORCAT en el Dia Internacional de la Dona


8 DE MARÇ DE 2009: IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES, TAMBÉ, EN EL MEDI RURAL.


Un any més, l’associació de Dones Rurals de Catalunya (ADORCAT-FADEMUR CATALUNYA), vol afegir-se a la celebració del Dia Internacional de les Dones. Com cada any, aprofitem aquest dia per reflexionar sobre el camí que hem recorregut perquè la igualtat entre dones i homes sigui una realitat, els esforços invertits, els obstacles amb què ens hem topat i lespersones que ens han acompanyat en aquesta "revolució silenciosa". A més,definim les noves metes a aconseguir.


Com a organització que treballa per a i pel medi rural, ens preocupen les discriminacions que han patit i continuen patint les dones dels nostrespobles. Les esmentades discriminacions han vingut determinades per havernascut dones i per viure en els municipis rurals.


Davant d’aquestessituacions, moltes han decidit i, encara avui decideixen, emigrar. I ambla seva marxa, parlem de masculinizació, d’envelliment, dedespoblació, com els grans problemes socials que posen en perill elcreixement econòmic dels nostres pobles, el procés de desenvolupament sostingut i sostenible.


Aquelles que decidim viure als nostres pobles, aquelles que volem viureals nostres pobles, lluitem per a que aquests processos se suavitzin,disminueixin els seus efectes i no condicionin el nostre progrés. I, pera això, hem d’avançar en la igualtat efectiva de dones i homes en elmedi rural:

Ø Difonent una imatge realista de totes i cada una de les donesque viuen i treballen en el medi rural. No hi ha un model de dona rural, compartim problemes i, també, solucions.
Ø Visualitzant el treball que realitzem i la seva contribució a la viabilitat econòmica dels negocis familiars i, per tant, al manteniment del sistema econòmic. Treball que, en moltes ocasions, no comporta una contraprestació econòmica, però treball, al cap i a la fi.
Ø Denunciant les escasses possibilitats d’incorporació al mercatlaboral que tenen les dones, sobretot, aquelles amb estudis superiors.
Ø Visualitzant els efectes que la "fuga de cervells" té per alsnostres municipis.
Ø Denunciant les condicions de precarietat laboral (contractes temporals, a jornada parcial, bretxa salarial...). a les quals s’enfronten les treballadores rurals.
Ø Acompanyant a aquelles dones que decideixen posar en marxa una empresa, una cooperativa... Sols a través d’idees, d’il·lusions i forces canviarem el nostre entorn.
Ø Demandant a les administracions públiques, serveis i infraestructures que ens permetin parlar, també, en el medi rural, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral o de societat de la informació.
Ø Incentivant la participació de les dones als òrgans de decisió, perquè, només, a través de la seva participació, canviaran les agendes i la igualtat efectiva de dones i homes serà una prioritat.
Ø Lluitant per eradicar la violència de gènere i, mentrestant, ajudant les dones. En definitiva, "supervivents".


Tota aquesta tasca ha estat i està sent liderada per moltes dones i, cadavegada més, homes. No hi ha dubtes: la igualtat és un assumpte de justícia social i, per tant, dones i homes són responsables i dones i homes en resultaran beneficiats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada